مغازه ها
OLEG CASSİNİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 54

طبقه دوم

OLIVER WEBER

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 25 96

همکف

OPMAR OPTİK

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 16 42-43

همکف

OXXO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 85

طبقه اول

ÖZDiLEK

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 24 16-18

طبقه-1

ÖZLER DÖNER

کافه – رستوران

0(312) 219 18 18

طبقه دوم

ÖZSÜT

کافه – رستوران

0 (312) 541 21 06-07

طبقه دوم