مغازه ها
L'OCCITANE

0(312) 541 10 27

طبقه اول

LACOSTE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 91-92

طبقه اول

LCW

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 50

همکف

LEE WRANGLER

لباس زنانه - لباس مردانه

0543 496 47 12

طبقه دوم

LESCON

ورزش

0(312) 541 15 27

طبقه دوم

LEVI'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 74

طبقه دوم

LG

الکترونیکی

0(312) 541 17 11

طبقه-1

LINEN'S

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 24 44

طبقه-1

LITTLE BIG

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 39

طبقه اول

LİVELY

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 22 67

طبقه-1

LOFT

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 05

طبقه دوم

LOKMAN HEKİM

0505 997 83 27

همکف

LOVE MY BODY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 86

همکف

LOYA

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 11 82

طبقه دوم

LUCKYART

تزیین – وسایل خانگی

0312 541 25 92

طبقه-1

LUFIAN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 80

طبقه اول