مغازه ها
KABARA

کفش – کیف – چرم

0(312) 920 01 08

طبقه اول

KAHVE DÜNYASI

کافه – رستوران

0 (312) 471 44 41

همکف

KAMİL KOÇ-YHT.

خدمات سرویس

0530 239 05 28

طبقه دوم

KARACA

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 10 09

طبقه-1

KARACA HOME

تزیین – وسایل خانگی

0850 432 98 57

طبقه-1

KARPINSKI

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

همکف

KARTAL YUVASI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 25

طبقه دوم

KAYRA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 45

طبقه اول

KAYSERİ MUTFAĞI

کافه – رستوران

0(312) 541 24 64

طبقه دوم

KEBO

کافه – رستوران

0312 541 25 79

طبقه دوم

KEFFÇE

کافه – رستوران

0(312) 541 10 10

طبقه دوم

KEMAL TANCA

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 18 08

همکف

KFC

کافه – رستوران

0(312) 541 24 89-90

طبقه دوم

KİEHL'S

0(312) 541 26 47 - 49

طبقه اول

KİFİDİS

0(3129 541 12 75

طبقه-1

KİĞILI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 00

طبقه اول

KIKO MILANO

همکف

KİP

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 16 47-48

همکف

KOÇTAŞ

بازار ساخت و ساز

0(312) 303 45 00

همکف

KÖFTECİ RAMİZ

کافه – رستوران

0(312) 541 11 70

طبقه دوم

KORAY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 37

طبقه اول

KORKMAZ

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 17 17

طبقه-1

KOTON

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 208 60 26 - 0533 815 96 34

طبقه اول

KÜTAHYA PORSELEN

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 12 53

طبقه-1