مغازه ها
JACK&JONES

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 13

طبقه دوم

JIMMY KEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 69

طبقه دوم

JOURNEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(505) 630 20 53

طبقه اول

JUMBO

تزیین – وسایل خانگی

0533 701 8009

طبقه-1