مغازه ها
H&M

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 22 80

طبقه اول

HACIOĞLU

کافه – رستوران

0(312) 541 16 86

طبقه دوم

HAMAM OTO YIKAMA

خدمات سرویس

0 (312) 541 17 15-16

طبقه-1

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه اول

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه-1

HATEMOĞLU

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 56-57

طبقه اول

HAZAL SAAT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 28 29

طبقه دوم

HAZAL SAAT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 39

طبقه دوم

HD DÖNER

کافه – رستوران

0(312) 541 12 33

طبقه دوم

HD İSKENDER

کافه – رستوران

0(312) 541 15 63

طبقه دوم

HERRY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(546) 552 99 53

همکف

HiSAR

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 18 96

طبقه-1

HOBİMİT

0(312) 541 10 88

طبقه-1

HOTİÇ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 91

طبقه اول

HOTPOINT

الکترونیکی

0(312) 541 15 70-80

طبقه-1

HUMMEL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 219 01 07

طبقه دوم

HUNİLİM.COM

دکه

0530 449 08 52

طبقه دوم