مغازه ها
CACHAREL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 71

همکف

CAMPANOLA

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(539)667 88 86

طبقه اول

CARLS JUNIOR

کافه – رستوران

0(312) 541 24 55

طبقه دوم

CEPAX EXCLUSIVE

دکه

0(542) 250 77 44

طبقه دوم

ÇEŞNİ MANGAL

کافه – رستوران

0(312) 541 25 65

طبقه اول

CEYO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 14 35

طبقه دوم

CHICCO

پوشاک کودکان

0(312) 541 17 96

طبقه-1

CHIMA

لباس زنانه - لباس مردانه

0553 736 28 59

طبقه اول

CHOCNETTE

دکه

طبقه-1

ÇİÇEK TACI

خدمات سرویس

0(312) 444 74 61

همکف

ÇİFT GEYİK KARACA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 18 55

طبقه اول

CINEMAXIMUM

تفریح

0850 220 09 67

طبقه دوم

CLARK'S

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 18 75

طبقه اول

COLIN'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 12

طبقه دوم

COLLEZIONE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 93

همکف

COLUMBIA

ورزش

0(312) 541 25 68

طبقه دوم

CREAPHONE

دکه

0532 661 77 67

طبقه-1