مغازه ها
BOYNER SPORT

ورزش

0(312) 541 21 32

همکف

COLUMBIA

ورزش

0(312) 541 25 68

طبقه دوم

DECATHLON

ورزش

0(312) 541 26 60

طبقه اول

LESCON

ورزش

0(312) 541 15 27

طبقه دوم

MAC FIT

ورزش

طبقه دوم

NEW BALANCE

ورزش

0(312) 541 25 31

طبقه اول

NIKE

ورزش

0(312) 541 10 92

طبقه دوم

NORTH FACE

ورزش

0(312) 541 20 41

طبقه دوم

PUMA

ورزش

0(312) 541 11 27

طبقه دوم

SKECHERS

ورزش

0(312) 541 24 87

طبقه دوم

SPORT POINT(SPX)

ورزش

0(312) 541 11 72

طبقه دوم

SPORTIVE

ورزش

0(312) 541 24 10

طبقه دوم