مغازه ها
CEPAX EXCLUSIVE

دکه

0(542) 250 77 44

طبقه دوم

CHOCNETTE

دکه

طبقه-1

CREAPHONE

دکه

0532 661 77 67

طبقه-1

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه اول

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه-1

HUNİLİM.COM

دکه

0530 449 08 52

طبقه دوم

MAD PARFÜM

دکه

0(312) 541 26 92

طبقه اول

MOBILESTYLE

دکه

0(312) 541 28 63

طبقه-1

PROMASAJ

دکه

0543 664 38 58

طبقه دوم