مغازه ها
مغازه ها
CEPAX EXCLUSIVE

دکه

0(542) 250 77 44

طبقه دوم

CHOCNETTE

دکه

طبقه-1

DIGITÜRK

دکه

0(530) 382 83 21

همکف

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه اول

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه-1

HUNİLİM.COM

دکه

0532 410 98 17

طبقه دوم

MOBILESTYLE

دکه

0(312) 541 28 63

طبقه-1

MOBILEWORKS

دکه

0(312) 541 11 14

طبقه-1

PROMASAJ

دکه

0543 664 38 58

طبقه دوم