خدمات

صندلی

اینترنت رايگان

ANKAmall_Free_Wifi

بانک قدرت

اطلاعت

نماز خانه

تلفن ثابت

آسکی

عابر بانک

اتاق نگهداری بچه

دستگاههای خودپرداز برای پرداخت گاز

داروخانه

کمد امانت

آرایشگاه

خشک شویی

واکسی

پارکینگ

کار واش

تاکسی

جک